คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (1)
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยวิธีทอนค่า (วิธีลัด) วิธีที่ 1
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยวิธีทอนค่า (วิธีลัด) วิธีที่ 1
ตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยวิธีทอนค่า (วิธีลัด) วิธีที่ 1
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยวิธีทอนค่า (วิธีลัด) วิธีที่ 2