คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (2)
การหาค่ามัธยฐาน ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
การหาค่ามัธยฐาน ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ตัวอย่าง การหาค่ามัธยฐาน ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ (ต.ย. 1,2,3)