คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (2)
ฐานนิยม (mode) / การหาฐานนิยม ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ฐานนิยม (mode) / การหาฐานนิยม ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
การหาค่ากลางของข้อมูล โดยคำนวนจากแผนภาพต้น-ใบ
การหาค่ากลางของข้อมูล (มัธยฐาน, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) จากแผนภาพต้น-ใบ