คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล (2)
การวัดค่ากลางของข้อมูล / หลักเกณฑ์ในการใช้ค่ากลางข้อมูลชนิดต่างๆ
การวัดค่ากลางของข้อมูล / หลักเกณฑ์ในการใช้ค่ากลางข้อมูลชนิดต่างๆ
ข้อดีและข้อเสีย ของค่ากลางข้อมูลชนิดต่างๆ
เปรียบเทียบค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม)