คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล (การวัดการกระจายสัมบูรณ์, การวัดการกระจายสัมพัทธ์)
การวัดการกระจายของข้อมูล - พิสัย