คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวัดการกระจายของข้อมูล - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูตรการหาค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
ตัวอย่าง การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ต.ย. 1)
ตัวอย่าง การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ต.ย. 2)