คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดการกระจายของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล - ความแปรปรวน
การวัดการกระจายของข้อมูล - ความแปรปรวน
ตัวอย่าง การวัดการกระจายของข้อมูล - ความแปรปรวน
สมบัติของการวัดการกระจายของข้อมูล แบบพิสัย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน