คณิตศาสตร์ ค42101
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดการกระจายของข้อมูล
โจทย์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อ 1-5)
โจทย์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อ 1-5)
โจทย์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อ 6-10)
โจทย์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อ 11-14)