คณิตศาสตร์ ค42101
การสำรวจความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความคิดเห็น
วิธีสำรวจความคิดเห็น วิธีเลือกตัวอย่างในการสำรวจ
วิธีเลือกตัวอย่างในการสำรวจ (แบบชั้นภูมิ แบบหลายขั้น แบบกำหนดโควต้า)