ภาษาอังกฤษ อ32101
The biggest and the best. การอ่านบทความ แล้วตอบคำถาม เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
การใช้ than
การใช้ than
ฟังเทป Shopping mall
ฟังเทป Popular sport
เฉลยแบบฝึกหัดและฝึกทำแบบฝึกหัด