ภาษาอังกฤษ อ32101
The biggest and the best. การอ่านเนื้อเรื่อง เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ แล้วจับใจความ
แนะนำ e-Learning ภาษาอังกฤษ ที่ควรเข้าไปใช้
แนะนำ e-Learning ภาษาอังกฤษ ที่ควรเข้าไปใช้
คำศัพท์จากการอ่านเรื่อง Sequoia
pretest ของเรื่อง Sequoia
ฟังเรื่อง Sequoia แล้วอ่านออกเสียงตาม พร้อมทำแบบฝึกหัด