ภาษาอังกฤษ อ32101
The biggest and the best. การฟังบทสนทนา เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ แล้วจับใจความ
ทบทวนการเปรียบเที่ยบขั้นกว่า และคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ทบทวนการเปรียบเที่ยบขั้นกว่า และคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา
ฟังบทสนทนา แล้วฝึกพูดตาม
แบบฝึกหัดจากเรื่อง พร้อมเฉลย