คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม รากที่ n ในระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
นิยาม รากที่ n ของจำนวนจริง
นิยาม รากที่ n ของจำนวนจริง
นิยาม ค่าหลักของรากที่ n (จำนวนจริงในรูปกรณฑ์) และสมบัติของรากที่ n
ตัวอย่าง รากที่ n ของจำนวนจริง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-