คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
นิยามและกราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
นิยามและกราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ตัวอย่าง ฟังก์ชันเพิ่ม - ฟังก์ชันลด ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ตัวอย่าง สมการและอสมการ ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-