คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ไซน์ ฟังก์ชันโคไซน์ และฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
การกำหนดค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้วงกลม 1 หน่วย
การกำหนดค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้วงกลม 1 หน่วย
นิยาม ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ พร้อมตัวอย่าง 1
ตัวอย่าง การหาค่าฟังก์ชันไซน์และโคไซน์