คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ แบบฝึกหัด ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกผลต่างของมุม
สรุปฟังก์ชันตรีโกณมิติ tanA, secA, cosecA, cotA
สรุปฟังก์ชันตรีโกณมิติ tanA, secA, cosecA, cotA
สรุปสูตร sin(A+B), sin(A-B), cos(A+B), cos(A-B)
สรุปสูตร 2sinAcosB, 2cosAsinB, 2cosAcosB,2sinAsinB
สรุปสูตร sinA+sinB, sinA-sinB, cosA+cosB, cosA-cosB
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-