คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
เมตริกซ์ และเวกเตอร์ เมตริกซ์
สมาชิกของเมตริกซ์ และทรานสโพสของเมตริกซ์
สมาชิกของเมตริกซ์ และทรานสโพสของเมตริกซ์
การคูณเมตริกซ์
การคูณเมตริกซ์ (ต่อ)
ตัวอย่าง การคูณเมตริกซ์