คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
เมตริกซ์ และเวกเตอร์ เมตริกซ์
ตัวอย่าง การหาอินเวอร์สเมตริกซ์
ตัวอย่าง การหาอินเวอร์สเมตริกซ์
ตัวอย่าง การหา determinant ของเมตริกซ์
ตัวอย่าง การหา determinant โดยใช้โคแฟกเตอร์ของเมตริกซ์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-