คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
เมตริกซ์ และเวกเตอร์ เมตริกซ์ (ต่อ)
ตัวอย่าง การแก้สมการ โดยใช้เมตริกซ์ (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การแก้สมการ โดยใช้เมตริกซ์ (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การแก้สมการ โดยใช้เมตริกซ์ (ข้อ 2, 3)
ตัวอย่าง โคแฟกเตอร์ของเมตริกซ์
ตัวอย่าง โคแฟกเตอร์ของเมตริกซ์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-