คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
เมตริกซ์ และเวกเตอร์ เมตริกซ์ (ต่อ)
โจทย์ determinant ของเมตริกซ์
โจทย์ determinant ของเมตริกซ์
โจทย์ ไมเนอร์ของเมตริกซ์
สรุป สมบัติ determinant ของเมตริกซ์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-