คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
ตัวอย่าง สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน (1 ข้อ)
ตัวอย่าง สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน (1 ข้อ)
ตัวอย่าง การยกกำลังของจำนวนเชิงซ้อน (3 ข้อ)