คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
ตัวอย่าง สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน (2 ข้อ)
ตัวอย่าง สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน (2 ข้อ)
ทบทวน การหาเซตคำตอบของสมการพหุนาม
ตัวอย่าง การหาเซตคำตอบของจำนวนเชิงซ้อน (2 ข้อ)