คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
การเขียนจำนวนเชิงซ้อน ด้วยเวกเตอร์บนระนาบ
การเขียนจำนวนเชิงซ้อน ด้วยเวกเตอร์บนระนาบ
การเขียนจำนวนเชิงซ้อน ในรูปเชิงขั้ว
ตัวอย่าง เขียนจำนวนเชิงซ้อน ด้วยเวกเตอร์บนระนาบ (1 ข้อ)