คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน รากที่ n ของจำนวนเชิงขั้ว
เกริ่นนำ รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน (ตัวอย่างสมการที่มีรากเป็นจำนวนเต็ม)
เกริ่นนำ รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน (ตัวอย่างสมการที่มีรากเป็นจำนวนเต็ม)
เกริ่นนำ รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน (ตัวอย่างสมการที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน)
ทฤษฎีบท รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน