คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
โจทย์ จงเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูป a+bi (ข้อ 1)
โจทย์ จงเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูป a+bi (ข้อ 1)
โจทย์ จงหาค่าจำนวนเชิงซ้อน ยกกำลัง n ในรูป a+bi (ข้อ 2)
โจทย์ จงหาค่าจำนวนเชิงซ้อน ยกกำลัง n ในรูปเชิงขั้ว (ข้อ 3)