คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน (ต่อ)
โจทย์ จำนวนเชิงซ้อนและสังยุค ยกกำลัง n (ข้อ 1)
โจทย์ จำนวนเชิงซ้อนและสังยุค ยกกำลัง n (ข้อ 1)
โจทย์ จำนวนเชิงซ้อนและสังยุค ยกกำลัง n (ข้อ 2)
โจทย์ จำนวนเชิงซ้อนและสังยุค และค่าสัมบูรณ์ (ข้อ 3)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-