คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น กราฟ / ดีกรีของจุดยอด / แนวเดิน / กราฟออยเลอร์
นิยาม กราฟ (graph)
นิยาม กราฟ (graph)
ตัวอย่าง แผนภาพของกราฟ (ต.ย. 1, 2)
นิยาม จุดยอดประชิด (adjacent vertices) และตัวอย่าง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-