คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น การประยุกต์ของกราฟ
กราฟถ่วงน้ำหนัก (weighted graph), วิถีที่สั้นที่สุด (shortest path)
กราฟถ่วงน้ำหนัก (weighted graph), วิถีที่สั้นที่สุด (shortest path)
วัฏจักร (cycle) ต้นไม้ (tree) กราฟย่อย (subgraph) ต้นไม้แผ่ทั่ว (spanning tree)
ตัวอย่าง การประยุกต์ของกราฟ (ต้นไม้แผ่ทั่วน้อยที่สุด, วิถีที่สั้นที่สุด)