คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ความน่าจะเป็น วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น - เชิงวงกลม
แฟกทอเรียล n และตัวอย่างการเรียงเชิงเส้น สิ่งของที่แตกต่างกัน (จัดเรียงที่นั่ง, เรียงสิ่งของ)
แฟกทอเรียล n และตัวอย่างการเรียงเชิงเส้น สิ่งของที่แตกต่างกัน (จัดเรียงที่นั่ง, เรียงสิ่งของ)
ตัวอย่าง การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น สิ่งของที่แตกต่างกัน (เรียงตัวอักษร, เรียงหนังสือ)
ตัวอย่าง การหาค่า n! และ P(n, r)