คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ความน่าจะเป็น ทฤษฎีบททวินาม
ทฤษฎีบททวินาม และตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบททวินามในการกระจายพจน์
ทฤษฎีบททวินาม และตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบททวินามในการกระจายพจน์
ตัวอย่าง การหาพจน์ที่ n, สัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ n (3 ข้อ)
ตัวอย่าง การกระจายพจน์, สัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ n (3 ข้อ)
ตัวอย่าง สัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ n (1 ข้อ)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-