คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ความน่าจะเป็น แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น
แบบฝึกหัด หาค่าความน่าจะเป็น, ทฤษฎีบททวินาม (สัมประสิทธิ์พจน์)
แบบฝึกหัด หาค่าความน่าจะเป็น, ทฤษฎีบททวินาม (สัมประสิทธิ์พจน์)
แบบฝึกหัด ทฤษฎีบททวินาม (กระจายพจน์), ความน่าจะเป็น (หยิบลูกบอล)
แบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น (หยิบสลาก, หาค่าความน่าจะเป็น)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-