ภาษาอังกฤษ อ32101
What's the weather like? การพูด การอ่าน เกี่ยวกับอากาศและฤดูกาล
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาล
เรียนรู้คำศัพท์และทบทวน Adv. Of frequency
เรียนรู้เกี่ยวกับคำพยากรณ์อากาศและแบบฝึกหัด