ภาษาอังกฤษ อ32101
What's the weather like? การเขียนรายงานสภาพอากาศ ตามสถานที่ต่างๆ และการพยากรณ์
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบฝึกหัด
การฟังรายงานพยากรณ์อากาศและการตอบ yes/no question
การฟัง script /แบบฝึกหัด