ภาษาอังกฤษ อ32101
What's the weather like? การพูดเกี่ยวกับ สภาพอากาศปัจจุบัน และการพยากรณ์อากาศ
ทบทวนเนื้อหา/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวนเนื้อหา/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวนการอ่านออกเสียง
การสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ และการพยากรณ์อากาศ
การพยากรณ์อากาศ/การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตที่ Chicago