ภาษาอังกฤษ อ32101
What's the weather like? การพูดรายงาน เกี่ยวกับสภาพอากาศ รายงานพยากรณ์อากาศ
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ฟังและฝึกปฏิบัติ
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ฟังและฝึกปฏิบัติ
การสนทนาเกี่ยวกับแผนที่จะทำในอนาคต ตอนที่ 1
การสนทนาเกี่ยวกับแผนที่จะทำในอนาคต ตอนที่ 2
แบบฝึกหัด