ภาษาอังกฤษ อ32101
What's the weather like? การอ่านบทความเกี่ยวกับอากาศ แล้วจับใจความสำคัญ
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เรียนรู้คำศัพท์
ดูรูปภาพแล้วตอบคำถาม/กิจกรรมหลังการอ่าน
กิจกรรมหลังการอ่าน (ตอนที่2)