ภาษาอังกฤษ อ32101
Could you do me a favor? การขอร้องตามสถานการณ์ต่างๆ
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Making Requests
Offering help
Exercise/กิจกรรมภายในห้อง