ภาษาอังกฤษ อ32101
Could you do me a favor? การฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ แล้วจับใจความ
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
a few,a little และ Exercise
Listening
Exercise