ภาษาอังกฤษ อ32101
Could you do me a favor? การฟัง การสนทนาทางโทรศัพท์ แล้วระบุสาระสำคัญ
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Conversation:Talking on the phone 1
Conversation:Talking on the phone 2
Exercise