ภาษาอังกฤษ อ32101
Could you do me a favor? การอ่านข้อความ แล้วระบุสาระสำคัญ และการส่งสาร
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Reading Message 1
Reading Message 2
Reading Message 3 และ Exercise