สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 1 ประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
นักเรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธศาสนา