สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 1 ประวัติ และความสำคัญของพระพุทธศาสนา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
การฝึกตน/ ระดับอันธพาลปุถุชน/ ระดับพาลปุถุชน/ ระดับกัลยาณปุถุชน
ขั้นตอนการฝึกตน (สิกขา) ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา
วิดิทัศน์ “วิธีออกจากความทุกข์ด้วยมรรค 8”/ หลักการสำรวจตัวเอง