สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 1 อริยยสัจ 4
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
ทุกข์ (ขันธ์ 5)/ โลกธรรม 8/ อบายมุข 6
สมุทัย
กรรมนิยาม