สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 1 คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
โพธิปักขิยธรรม
อิทธิบาท 4/ อินทรีย์ 5/ พละ 5/ โพชฌงค์ 7
มรรค 8