สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 2 พุทธประวัติ
วีดีทัศน์ การตรัสรู้ อุบาสกคุ่แรกในพุทธศาสนา โปรดปัญจวัคคีย์ และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วีดีทัศน์ การตรัสรู้ อุบาสกคุ่แรกในพุทธศาสนา โปรดปัญจวัคคีย์ และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วีดีทัศน์ การประกาศพระศาสนา โอวาทปาติโมกข์ บัญญัติพระวินัย
สรุปพุทธประวัติ พุทธจริยา จากวีดีทัศน์