สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 2 ศาสนพิธี
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
อานิสงส์ของการสวดมนต์