สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 2 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หลักการของพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ศาสนาตามแนวพุทธจริยา
หลักการของพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ศาสนาตามแนวพุทธจริยา
อริยสัจ 4 โยนิโสมนสิการ คำศัพท์และพุทธศาสนสุภาษิต ความสันโดษ การเดินทางสายกลาง
ประวัติของพุทธสาวกและพุทธสาวิกา พระอนุรุทธะ พระธัมมทินนาเถรี สมเด็จพระนารายณ์ คุณค่าและประโยชน์ของการอุปสมบท
มารยาทชาวพุทธ การประยุกต์หลักพุทธศาสนามาใช้พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม