สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันธรรมะสวนะ การฟังและสนทนาธรรม ประโยชน์ของการฟังธรรม
วันธรรมะสวนะ การฟังและสนทนาธรรม ประโยชน์ของการฟังธรรม
วีดีทัศน์เกี่ยวกับกฏหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบเครื่องป้องกันภัยทางสังคม
สรุปเนื้อหาจากวีดีทัศน์,วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ หลักอริยวงศ์ 4