สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 2 อริยสัจ 4
อริยสัจ 4 โลกธรรม 8 สมุทัย (กรรมนิยม12) กรรมแบ่งตามกาลเวลาที่ให้เหตุผล
อริยสัจ 4 โลกธรรม 8 สมุทัย (กรรมนิยม12) กรรมแบ่งตามกาลเวลาที่ให้เหตุผล
กรรมแบ่งตามหน้าที่ที่ให้เหตุผล
กรรมแบ่งตามหนักเบา และกรรมประกอบด้วยเจตนา