สังคม ส42101
หน้าที่พลเมือง 1 ความรู้ทั่วไปเกี่นวกับรัฐ
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
องค์ประกอบของรัฐ
องค์ประกอบของประชากร
รัฐบาลและความหมายของอธิปไตย